EKOLOGICKÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ PROGRAMY 2002

Odpady a toxické látky

Z odpadů, které produkují naše domácnosti, se recykluje jen asi 7 % [8] - zatímco například Švýcarsko už dosáhlo 52 %, Nizozemsko 60 %, Rakousko a Německo 48 % [9]. Skládky zavalují krajinu a unikající metan významně přispívá ke globálním změnám klimatu. Plýtvá se cennými surovinami a energií.

Množství toxických látek, které průmysl vypouští především do řek a ovzduší, podstatně kleslo. Přesto prostředí stále kontaminuje množství polychlorovaných bifenylů (PCB) a jiných nebezpečných chemikálií. Další toxické znečištění může přidat uvažovaná výstavba řady spaloven odpadů, které by vypouštěly především nebezpečné dioxiny.

Závazek: Zákonem zajistit, aby povinnost postarat se o své odpadní lahve měli výrobci, nikoli zákazníci a obce.

Množství plastových lahví na jedno použití se v druhé polovině 90. let zvětšilo na čtyřnásobek [10]. Bezmála 70 % končí na skládkách nebo pohozené v parcích či kolem cest. Postarat se o odpadní obaly musí zákazníci nebo obce. Zákon by měl výrobcům uložit, aby nabízeli umělohmotné nebo skleněné vratné lahve nebo zajistili recyklaci. Vratné obaly sníží množství odpadu a jsou levnější pro zákazníky.

Závazek: V připravovaném celostátním plánu odpadového hospodaření zajistit snížení kontaminace toxickými látkami: nepočítat s výstavbou nových spaloven odpadu, investovat do recyklace, lépe inventarizovat nebezpečné odpady a zajistit jejich likvidaci bezpečnými, tzv. nespalovacími technologiemi.

Nová vláda bude připravovat tzv. plán odpadového hospodaření. Měl by se zaměřit na lepší recyklaci, která nás přiblíží vyspělým evropským zemím - a neprosazovat výstavbu spaloven, jež by ještě zvýšily znečištění nebezpečnými dioxiny. Zároveň musí zajistit, že staré zásoby PCB a dalších zakázaných toxických látek budou pečlivě inventarizovány a zničeny bezpečnými technologiemi, nikoli spalováním. Obsahem PCB v mateřském mléce se řadíme mezi nejvíce postižené evropské země [11].

 Úvod

Otevřená společnost
Čistý a zelený byznys
Energetika
Odpady a toxické látky
Zemědělství
Doprava
Lesy
Ochrana přírody
Globální změny klimatu
Těžba nerostných surovin

Jak máme u nás čisto?

Prameny
Další informace: Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 02 22 51 71 43, zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz