EKOLOGICKÉ PRIORITY PRO VOLEBNÍ PROGRAMY 2002

Prameny

[1] Analýza postojů veřejnosti k environmentálním aspektům vstupu ČR do EU (hlavní závěry), Gabal, Analysis & Consulting, Praha 2000

[2] Reed, D.J.: Green shareholder value, hype or hit? World Resources Institute, Washington, D.C., 1998

[3] Sonderriis, E.: Green jobs. Sustainable job creation in the European Union, Specialarbejderforbundet i Danmark/General Workers Union, Copenhagen 1998

[4] The EU eco-industry's export potential, Ecotec Research and Consulting - European Commission DG Environment, Birmingham-Brussels 1999

[5] Environmental signals 2001. Environmental assessment report No. 8, European Environment Agency, Copenhagen 2001

[6] Key world energy statistics. Edition 2000, International Energy Agency, Paris 2000

[7] Towards a European strategy for the security of energy supply. Green paper, European Commission, Brussels 2000

[8] Havránková, V., et al.: Koncepce odpadového hospodářství České republiky. První pracovní návrh pro diskusi, Český ekologický ústav, Praha 2001

[9] Pellaumail, K.: Waste management methods, Friends of the Earth, London 2001

[10] Možnosti podpory opakovaně používaných a zvýšení recyklace nápojových obalů v České republice, Ekovel, Praha 2001

[11] Petrlík, J., Havel, M., Přibylová, J. (eds.): POPs: poison in the heart of Europe II., European Working Group of IPEN/Děti Země, Praha 2001

[12] Státní rostlinolékařská správa: Česká republika - Spotřeba účinných látek v roce 2000 (kg, l), www.srsweb.cz/SRSWEB-OK/SRS/Aktuality/Spotreba00/uclabc_2000.zip, 10.11.2001

[13] Groshart, C., et Okkerman, P.C. (2000): Towards the establishment of a priority list of substances for further evaluation of their role in endocrine disruption - preparation of a candidate list of substances as a basis for priority setting, BHK Consulting Engineers/TNO Nutrinion and Food Research - European Commission DG ENV, Delft

[14] Exportní příležitosti českého ekologického zemědělství, Zpravodaj KEZ 2/2001, KEZ o.p.s.-Hnutí DUHA

[15] Zpráva o stavu životního prostředí České republiky v roce 2000, Ministerstvo životního prostředí, Praha 2001

[16] Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky, Ministerstvo zdravotnictví, Praha 1998

[17] Kopecká, V., et Buček, A.: Modelování možných důsledků globálních klimatických změn na území České republiky, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha 1997

[18] Návrh: Věcný záměr zákona o myslivosti, Ministerstvo zemědělství, Praha 2001

[19] Summary for policymakers: Climate change 2001: impacts, adaptation and vulnerability, Intergovernmental Panel for Climate Change, Geneva 2001

[20] Potenciál alternativ k těžbě stavebního kamene, štěrkopísků a vápenců v České republice, Hnutí DUHA, Brno 2000

[21] Working together for the environment and the future. Tarmac in the environment 1999/2000, Tarmac plc, Wolverhampton 2000

[22] Názory občanů na myslivost. Zpráva z výzkumu pro Agrární komoru ČR, TN Sofres Factum, Praha 2001

[23] Názory veřejnosti na některé otázky Národního parku Šumava, CVVM - Sociologický útav AV ČR pro Hnutí DUHA, září 2001

[24] The benefits of compliance with the environmental acquis for the candidate countries. Part B: Air quality directives, Ecotec-European Commission DG Environment, Birmingham/Brussels 2001

[25] Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky. Stav k 31.12.200, Ministerstvo zemědělství, Praha 2000

 

 Úvod

Otevřená společnost
Čistý a zelený byznys
Energetika
Odpady a toxické látky
Zemědělství
Doprava
Lesy
Ochrana přírody
Globální změny klimatu
Těžba nerostných surovin

Jak máme u nás čisto?

Prameny
Další informace: Zelený kruh, Lublaňská 18, 120 00 Praha 2, tel. 02 22 51 71 43, zk@ecn.cz, www.zelenykruh.cz